นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อธิบายว่า ธอส. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย