ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเกี่ยวกับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตน ประกันสังคม ตามมาตรา 33, 39 และ 40 ดังนี้