การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ