กระทรวงการคลัง รับสิทธิ ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี และส่วนลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน