ครม. เห็นชอบกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน