การคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมมาตรา 33 นั้นสามารถทำได้โดยอาศัยหลักการที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกันสังคม ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมและได้ทำการส่งเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อถึงเวลาเกษียณอา…