เงินอุดหนุนบุตร เป็นสวัสดิการของรัฐที่จ่ายให้ผู้ปกครองเด็กที่มีสัญชาติไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร โดยจ่ายเงินอุดหนุนบุตรรายละ 600 บาทต่อเดือน