มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต 2566/67 โดยจะจ่าย เงินช่วยเหลือชาวนา ที่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท