คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่าย เงินผู้สูงอายุรายได้น้อย เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้