ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัว "เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์" ที่มีดอกเบี้ยขั้นบันได้สูงสุดถึง 4% ต่อปี และรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก