กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประกาศวันที่จ่ายเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2566 ในวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงิน