ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2566 จะจ่ายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566