เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมกราคม 2567 ได้มีการโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 และกรมบัญชีกลางมีนโยบายจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน