ราชกิจจานุเบกษาปรับเงินเดือนตำแหน่งต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเพิ่มเงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีก 2,000 บาท และแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอีก…