การเรียกคืนเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท จากผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่า มีผู้ประกันตนที่ต้องคืนเงินเยียวยาประมาณ 5,000 คน