กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ที่ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน "ผ่าน-ไม่ผ่าน" สำหรับเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ