บทบาท หน้าที่ เงินเดือน และคุณสมบัติของ พนักงานเซเว่น (7-11) รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการเป็นพนักงานเซเว่น