การบินไทย ประกาศข้อความสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการคืนเงินค่าโดยสารหรือบัตรกำหนดเดินทาง โดยมีกำหนดเวลาให้ยื่นขอคืนเงินได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567