การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจนจากทางสำนักงบประมาณ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับข้าราชการของรัฐ