กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการประกาศคืนเงินให้กับลูกหนี้จำนวน 3,494 ราย ด้วยวงเงินรวมทั้งสิ้น 97 ล้านบาท หลังจากที่มีการใช้เกณฑ์ กยศ. ใหม่ในการคำนวณหนี้