รัฐบาลปรับนโยบายภาษีสรรพสามิตเพื่อรักษาราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร โดยใช้กองทุนน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา