สำหรับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในเดือนมิถุนายน 2567 ผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะต้องจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่กำหนดไว้ดังนี้