การปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ในปี 2567 คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการหนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดยอดหนี้ของผู้กู้และทำให้กระบวนการชำระหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น