คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการยกเว้นการ ชำระหนี้สำหรับเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 ซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านคน