การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของระบบประกันสังคม ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการกำหนดทิศทางและการตัดสินใจนโยบายการประกันสังคมของชาติ