สมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้แก่ การมีสัญชาติไทย, อายุระหว่าง 15-65 ปี เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ