การขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือ เงินผู้สูงอายุยากลำบาก 3,000 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในนโยบายที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่…