กรมบัญชีกลาง กำลังพิจารณาแนวทางในการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ในเพียงรูปแบบทางเลือก เพื่อให้ข้าราชการมีเงินคล่องเร็วขึ้น