วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2567 เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมสามารถทำได้โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน