ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท