สรุปข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน พร้อมขั้นตอนการตรวจสอบเงินช่วยเหลือ