บล็อกเชน (Blockchain) คือ เทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) ที่ใช้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่