เมื่อคุณมีอายุ 55 ปีและเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม คุณจะมีสิทธิในการรับเงินชราภาพ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากหยุดทำงานหรือเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน