การได้รับเงินอุดหนุนบุตร เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรแรกเกิด ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตร ในเดือนมิถุนายน 2567 นี้