ครม. ได้เห็นชอบ มาตรการปุ๋ยคนละครึ่ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยเป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยการจ่ายเงินสมทบค่าปุ๋ย