เครดิตบูโรเป็นระบบการประเมินความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระหนี้ของบุคคลหรือธุรกิจ