การเลิกจ้างพนักงานมีผลกระทบทั้งต่อตัวพนักงานและนายจ้าง ซึ่งในกรณีนี้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม ดังนี้