ธปท. ได้กำหนด มาตรการแก้หนี้ครัวเรือน ที่มีความยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจการให้สินเชื่อให้กับลูกหนี้ตลอดวงจรหนี้ มาตรการนี้ได้เน้นให้การให้สินเชื่อเป็นไปอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม